Regulamin Sklepu Internetowego E-domax.pl

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem E-domax.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, prawa i obowiązki jego Klientów oraz zasady odpowiedzialności Sprzedawcy i Klientów Sklepu Internetowego.

II. Definicje

Sklep Internetowy - strony internetowe oraz inne narzędzia internetowe udostępnione za pośrednictwem sieci Internet, do których wszelkie prawa przysługują Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "DOMAX" Marek Kawałek i które dostępne są pod adresem E-domax.pl.

Sprzedawca - Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "DOMAX" Marek Kawałek ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6491109458, ; adres poczty elektronicznej: biuro@e-domax.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 602 395 436.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą (składa Zamówienia lub posiada Konto).

Użytkownik - podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez E-domax.pl na zasadach określonych w Regulaminie, na który przypada pojedynczy numer IP komputera.

Adres IP - jest unikatowym numerem nadawanym urządzeniom będącym w sieci komputerowej. Numer nadany urządzeniu służy do jednoznacznej identyfikacji urządzenia w sieci wewnętrznej (adres lokalny, wewnętrzny) lub w Internecie (adres publiczny, zewnętrzny).

Urządzenie Końcowe - to urządzenie elektroniczne, służące do przetwarzania informacji, tj. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

Przeglądarka Internetowa - program komputerowy umożliwiający korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Adres Email - usługa internetowa służąca do przesyłania wiadomości tekstowych jak i multimedialnych poprzez sieć komputerową, w tym Internet.

Login - adres Email podany przez Klienta podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego.

Hasło - zdefiniowany ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta

Dane Osobowe - to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania podmiotu.

Umowa Sprzedaży - w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Konto Klienta - usługa w Sklepie Internetowym oznaczona unikalną nazwą (Loginem) i zabezpieczona indywidualnym Hasłem w której Klient uzyskuje dostęp do (1) wprowadzania oraz modyfikowania swoich danych na które zostało założone konto; (2) śledzenia statusu Zamówienia; (3)dostęp do historii Zamówień; oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu wcześniejszej rejestracji w Sklepie Internetowym.

Blokada Konta – zawieszenie wszystkich funkcji Konta Klienta, w tym możliwości dokonywania zakupów, dokonane przez Sprzedawcę w przypadkach wskazanych w Regulaminie Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu Internetowego. Zastosowanie koszyka internetowego polega na tym samym, co zwykłego koszyka na zakupy. Klient przeglądający ofertę Sklepu Internetowego wybiera Produkty i dodaje je do koszyka

Cena – oznacza cenę brutto umieszczoną obok informacji o towarze chyba, że wyraźnie oznaczono inaczej. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy.

Usługa Newsletter - usługa elektroniczna, otrzymywanie przez Usługobiorcy, który udostępnił Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego E-domax.pl.

III. Postanowienia ogólne Regulaminu

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym E-domax.pl prowadzony jest przez Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "DOMAX" Marek Kawałek ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie , NIP 6491109458, ; adres poczty elektronicznej: biuro@e-domax.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 602 395 436.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest do wprowadzania Danych Osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Sklepu Internetowego.

4. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

 • - Urządzenie Końcowe z dostępem do Internetu a w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • - Przeglądarka Internetowa, zalecana Mozilla Firefox lub Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji;
 • - włączona obsługa plików "cookies" oraz JavaScript w ustawieniach Przeglądarki Internetowej;
 • - posiadanie aktywnego, poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (Adres Email).

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Sklepu Internetowego oraz za powstałe z tego powodu szkody, jeżeli wadliwe działanie Sklepu Internetowego wynikać będzie z niedostosowania się przez Klienta do wskazanych w ust. 4 wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

6. Regulamin jest na bieżąco dostępny 24h/dobę 7 dni w tygodniu pod adresem https://www.e-domax.pl/regulamin/.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Klientom posiadającym Konto w Sklepie Internetowym. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą zapoznania się ze zmienioną treścią Regulaminu przez Klientów.

8. Klient może nie zaakceptować zmiany Regulaminu, co będzie skutkować częściowym uniemożliwieniem korzystania z dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego lub wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wdrażania do Sklepu Internetowego nowych rozwiązań funkcjonalnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Sklepu Internetowego, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Klientów, Sprzedawcy albo uzasadnionym interesom osób trzecich.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia Sklepu Internetowego w celu jego ulepszenia min. dodawania nowych usług lub przeprowadzania konserwacji bez wcześniejszego powiadomienia o tym Klientów.

IV. Rejestracja w Sklepie Internetowym

1. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym.

2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego: podania Adresu Email, ustawienia własnego Hasła oraz wypełnienia co najmniej tych pól, które zostały oznaczone, jako pola wymagane.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła. Klient jest zobowiązany do nieujawniana Hasła jakimkolwiek osobom trzecim.

3. Dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego, a także oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych zgodnie z zasadami zachowania prywatności określonymi w punkcie X, jego numeru IP oraz czasu i miejsca aktywności w Sklepie Internetowym.

4. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej na Adres Email podany przez Klienta podczas Rejestracji zostanie wysłana wiadomość powitalna.

5. Dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym osoba zobowiązana jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować dokonaniem czasowej Blokady Konta przez Sprzedawcę. Sprzedawca odblokuje Konto Klienta po podaniu przez niego prawdziwych danych, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

V. Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Cena Produktu zawiera podatki. Oznacza cenę brutto umieszczoną obok informacji o Produkcie, chyba że wyraźnie oznaczono inaczej. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

VI. Formy płatności

Klient może dokonać opłaty za Zamówienie, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w Koszyku Klienta.
Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności za Zamówienia oraz koszty dostawy dokonywane są w polskich złotych.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1.  Płatność przy odbiorze w siedzibie firmy (zwana dalej jako "przy odbiorze")

VII. Transport i dostawa Produktów

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 • - Odbiór osobisty w siedzibie firmy, pod adresem: ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie

4. Za opóźnienia w dostawach nie leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca nie odpowiada.

5. Czas dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych.

6. Początek biegu czasu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata" a w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem" - od daty złożenia Zamówienia.

7. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy "odbiór osobisty", Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w czasie do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej. Początek biegu czasu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności "przedpłata" a w przypadku wybrania formy płatności "przy odbiorze" - od daty złożenia zamówienia.

8. O gotowości Produktu do odbioru w siedzibie firmy, Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

VIII. Reklamacja zakupionego Produktu

1. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie Internetowym posiada gwarancję. W razie defektu Klient może dokonać reklamacji zakupionego Produktu.

2. Formularz Reklamacji/Zwrotu Towaru(ów) dostępny jest pod adresem: https://e-domax.pl/pdf/formularz-zwrotu-reklamacji.pdf.

3. Wypełniając formularz reklamacyjny Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych zgodnie z zasadami zachowania prywatności określonymi w punkcie X.

4. Reklamowany Produkt(y) należy odesłać na adres: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "DOMAX" Marek Kawałek ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury/paragonu stanowiącego dowód zakupu.

5. Towar nie może nosić śladów użytkowania.

IX. Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. roku "O prawach konsumenta" (Dziennik ustaw, poz. 827 z 2014r.) Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny) Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, powinno być złożone w formie pisemnej, żadna inna forma nie jest dopuszczalna.

2. W celu dokonania zwrotu (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) niezbędne jest wypełnienie formularza: "OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY". Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: https://e-domax.pl/pdf/oswiadczenie-odstapienia-od-umowy.pdf. Klient nie musi podawać powodu zwrotu (odstąpienia od Umowy Sprzedaży).

3. Wypełniając formularz "OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY" Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych zgodnie z zasadami zachowania prywatności określonymi w punkcie X.

4. Towar powinien być zwrócony nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia od odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do paczki z wypełnionym formularzem zwrotu i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

5. Zwrotu należy dokonać na adres: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "DOMAX" Marek Kawałek ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie .

6. Towar nie może nosić śladów użytkowania.

7. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przelewem bankowym na konto kupującego podane w formularzu zwrotu. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni zwróci kupującemu kwotę za zakupiony towar na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów przesyłek za zwrócony towar, zwrot towaru możliwy jest tylko na koszt Klienta.

X. Zasady zachowania prywatności (RODO)

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "DOMAX" Marek Kawałek z siedzibą w ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie wpisana do wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6491109458, ; adres poczty elektronicznej: biuro@e-domax.pl, numer telefonu kontaktowego (+48) 602 395 436.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • - świadczenia usług drogą elektroniczną w tym zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • - rozpatrywania zgłoszonych przez Klienta reklamacji lub innych roszczeń wobec Sprzedawcy;
 • - prowadzenia korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania;
 • - wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;
 • - windykacji należności lub prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych. W każdym czasie masz prawo do:

 • - dostępu w tym uzyskania kopii Danych Osobowych;
 • - żądania sprostowania Danych Osobowych;
 • - żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych;
 • - ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
 • - usunięcia Danych Osobowych;
 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych.

W każdej chwili możesz zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania przez niego Twoich Danych Osobowych.

Komu udostępniane są Twoje Dane Osobowe?

Twoje dane osobowe są udostępniane przez Administratora podmiotom, które z nim współpracują w realizowaniu usług w tym sprzedaży Produktów, Realizowania Zamówień i płatności za Produkty czyli takim które dostarczają: usługi pocztowe, kurierskie, wykonują usługi księgowo-finansowe i prawne. Administrator może także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, które przeciwdziałają oszustom i nadużyciom.

Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony).

Czy jesteś zobowiązany do podania swoich Danych Osobowych?

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), Rejestracji Konta, skorzystania z Usługi Newslettera lub skorzystania z dostępnych formularzy.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Administrator w celu rozliczalności będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Administrator będzie przechowywać Dane Osobowe dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Wtyczki społecznościowe mediów społecznościowych a polityka prywatności

W Sklepie Internetowym Sprzedawcy mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Instagram.

Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki Użytkownik może polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym serwisie społecznościowym.

Korzystając z tych wtyczek Użytkownik wymienia dane pomiędzy sobą a danym serwisem społecznościowym. Sprzedawca nie przetwarza tych Danych Osobowych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane.

W związku z tym Sprzedawca zachęca Użytkownika do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

Polityka "cookies"

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe zawarte w protokole HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol), który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką internetową. Pliki "cookies" przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkownika (komputerach, telefonach, urządzeniach mobilnych itp.) i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie oraz przeglądarkę internetową użytkownika i odpowiednio wyświetlić zawartość strony internetowej. Pliki "Cookies" zazwyczaj zawierają adres strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu:

 • - utrzymania sesji po zalogowaniu przez Klienta na swoje Konto, dzięki której nie musi on na każdej stronie Sklepu Internetowego wpisywać Adresu Email i Hasła;
 • - udostępnienia niektórych treści i funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • - lepszego dopasowania Sklepu Internetowego do potrzeb Użytkownika;
 • - prezentacji reklam w tym naszych ofert lub wyświetlania okienek typu PopUp;
 • - identyfikacji przeglądarki lub urządzenia Użytkownika.

Polityka Prywatności a pliki "cookies"

Pliki "cookies" zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika).

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem technologii "cookies" jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików "cookies" na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkowniku.

Informacje pozyskane za pomocą technologii plików "cookies" mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na ich wykorzystanie podczas kolejnych wizyt użytkownika.

Jakie pliki "cookies" wykorzystujemy?

Na stronie internetowej używane są dwa rodzaje plików "cookies":

 • sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Blokowanie plików "cookies"

Każdy użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików "cookies" w taki sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki "cookies" wykorzystywane na stronie internetowej nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Blokowanie plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" i wykorzystywaniu ich technologii uzyskasz pod linkiem: www.wszystkoociasteczkach.pl.

Profilowanie

Za pomocą technologii plików "cookies" stosowanej w Sklepie Internetowym E-domax.pl możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami jego Użytkowników, poprzez analizę tego jak często odwiedzają nasz Sklep Internetowy w tym jego podstrony a także jakie produkty najczęściej oglądają. Pozyskane w ten sposób informacje pomagają nam lepiej zrozumieć zwyczaje oraz oczekiwania naszych Użytkowników a także dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań np. zaprezentować Użytkownikowi reklamę dopasowaną do jego zainteresowań, przeprowadzenia promocji z wskazaniem produktu lub grupy produktów które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika.

Informacje pozyskane za pomocą technologii plików "cookies" mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na ich wykorzystanie podczas kolejnych wizyt Użytkownika.

XI. Postanowienia Końcowe

1. Na stronie e-domax.pl są wykorzystywane pliki "cookies". Stosowane są one w celu zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich Klientów przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Więcej informacji o plikach "cookies" pod linkiem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://www.e-domax.pl/regulamin/

3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego w rozumieniu prawa konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie Sklepu Internetowego mogą być kierowane do Sprzedawcy pod adres e-mail: biuro@e-domax.pl

6. Wszelkie oświadczenia woli Klientów przewidziane w niniejszym Regulaminie, których skuteczność uzależniona jest od ich doręczenia Sprzedawcy, winny być przesyłane w formie papierowej na adres pocztowy: biuro@e-domax.pl

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t. j.) i ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t. j.).